سید امیر ایرانی

به جستجو بهشت در کهکشان می خوام یک بیلیونر باشم تا به یک بیلیون آدم کمک کنم !

سید امیر ایرانی

ویدیوهای سید امیر ایرانی

صلح یا جنگ !؟

peace-or-warصلح یا جنگ !؟