۱۲.تعریف متغیرهای خروجی تابع به صورت خلاصه

۱۲.تعریف متغیرهای خروجی تابع به صورت خلاصه

۱۲.تعریف متغیرهای خروجی تابع به صورت خلاصه