کانال سوپرنشنال جاوا اسکریپت 😍

با حرفه ای ها ، جاوا اسکریپت رو دنبال کنید کانال جاوا اسکریپت فارسی زیر نظر جامعه نرم افزاری thedevs و برنامه نویسان محبوب این زبان فعالیت می کند . آخرین ویژگی های خفن و جذاب این زبان رو از همین کانال دنبال کنید .

کانال سوپرنشنال جاوا اسکریپت 😍

ویدیوهای کانال سوپرنشنال جاوا اسکریپت 😍

Reflect API

javascript-reflect-apiReflect API

Tail Recursion Calls

javascript-tail-recursion-callsTail Recursion Calls

Proxy ها در جاوا اسکریپت

javascript-proxyProxy ها در جاوا اسکریپت

Promise Chaining در جاوا اسکریپت

javascript-promise-chainingPromise Chaining در جاوا اسکریپت

Promise ها در جاوا اسکریپت

javascript-promisePromise ها در جاوا اسکریپت

پترنهای Constructor ، Factory و Prototype در ساخت اشیا جاوا اسکریپت

javascript-object-creation-patternپترنهای Constructor ، Factory و Prototype در ساخت اشیا جاوا اسکریپت

Lexical Scoping و Closure در جاوا اسکریپت

javascript-closure-lexical-scopingLexical Scoping و Closure در جاوا اسکریپت

Apply ، Call و Bind در جاوا اسکریپت

javascript-call-apply-bindApply ، Call و Bind در جاوا اسکریپت

Callback در جاوا اسکریپت

javascript-callbackCallback در جاوا اسکریپت

یادگیری جاوا اسکریپت در سال ۲۰۱۹

بهترین منابع یادگیری جاوا اسکریپت در سال ۲۰۱۹ <p align="left" dir="ltr"> https://fa.wikipedia.org/wiki/جاوااسکریپت <br/> <br/> https://www.w3schools.com/js/default.asp <br/> https://javascript.info <br/> https://www.udemy.com/modern-javascript <br/> https://developer.mozilla.org/bm/docs/Web/JavaScript <br/> https://devdocs.io/javascript/ <br/> </p>

javascript-lets-get-startedیادگیری جاوا اسکریپت در سال ۲۰۱۹