چگونه کدی بنویسیم که نگهداری و توسعه آن آسان باشد ؟